Sertifikalar - Mucize Güvenlik Sistemleri
fw-1

AHD & IP KAMERALAR

Mucize Güvenlik A.Ş

fw-1

NVR & DVR KAYIT CİHAZLARI

Mucize Güvenlik A.Ş

Sertifikalarımız..

 • 1Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlar yapmak amacıyla 1960 yılında kurulmuştur. TSE, 26 Mayıs 1955’de ISO’ya, 1 Ocak 1956 tarihinde de Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’na (IEC) asil üye olmuştur ve bu kuruluşların Türkiye temsilcisi konumuna gelmiştir. 7/11/1959 tarih ve 4/12377 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan Türk Standartlarının Tatbiki Hakkında Nizamname ile (Bu Nizamname daha sonra 22.2.1967 tarih ve 12534 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7/2/1967 tarih ve 6/7677 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan “Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük“ün 29. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.), standartların uygulanmaya konulması konularına açıklık getirilmiştir. Her türlü standartları hazırlamak ve hazırlatmak, bünyesinde ve hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek, kabul edilen standartları yayınlamak gibi görevleri ifa eden TSE’nin kabul ettiği standartlara Türk Standardı adı verilir.

 • Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

  Görüntüle

  Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

  SATIŞ SONRASI HİZMETLER
  SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
  Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi; yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.
  Üretici veya ithalatçılar, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmelik eki listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadırlar.
  Yönetmelik eki listede yer almayan veya ek listede yer almasına karşın servis istasyonu gerekmeyen mallar için Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenlenmez.
  Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.

 • ISO – 10002

   

  ISO 10002:2004; karlılık, gelirler ve müşteri tatminini en üst düzeye çıkarmak üzere tasarımlanmış bir iş standardıdır.

  Müşteriler ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler ve etkileşimler kurulması için, ISO 10002:2004 mutlak gerekliliklerden biridir. Şirketin potansiyel ve var olan müşterileri ile uzun dönemli ilişkiler kurmasını ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Müşteri beklentilerinin ötesine geçmekte, ister özel kuruluş, ister kamu kuruluşu veya gönüllülük esasına dayalı sektörler olsun her tür ve boyuttan işletmenin genel bir gerekliliğidir. Dünya üzerinde hızla artan rekabete bağlı olarak müşteriye sürekli ekonomik, kaliteli, kişisel mal ve hizmetler sunulması, müşteri sadakatinin ciddi biçimde azalmasına yol açmış; müşteriyi elde tutmak isteyen şirketler kar marjlarını azaltmışlardır. Karlılığı arttırmanın temel yolu farklılık yaratmaktan geçmesine karşın, teknolojik gelişmelerin hızla genele yayılması nedeniyle ürün özelliklerinde bunu sağlamak imkansız hale gelmiştir. Bu durumda farklılık yaratmanın ve karlılığı arttırmanın tek yolu, birebir pazarlama ile müşteri sadakatini arttırmaktan geçmektedir. Müşteri İlişkileri Yönetimi, firmalara bu avantajı sağlamaya yönelik olarak doğmuştur.

 • ISO – 9001

  Görüntüle

  ISO 9001:2008 Standardı, 1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde), 1968’de AQAP standartları(NATO üyesi ülkelerde), 1979’da BS 5750(İngiltere’de), 1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından), 1988’de EN 29000 standartları(CEN tarafından), 1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayımlandı. 1991’de TS-EN-ISO 9000, 1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994), 1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı., 2000’de ISO tarafından revize edilerek ISO 9001:2000 olarak yayımlandı. Son olarak ise 2009 yılında ISO tarafından revize edilerek 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi olarak yayımlandı.

  Standart 1987 yılında Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayınlanmıştır. İlk kalite güvence Sistemi standardı olarak yayınlandığında 3 alt başlıktan oluşmaktaydı. Bunlar ISO 9001, ISO 9002 ve ISO 9003 standartlarıydı. Kurumlar göstermiş oldukları faaliyet kapsamları doğrultusunda bu standartlardan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. Standart bu versiyonunda, ağırlıklı olarak doğru üretim ve hata yakalama konularına odaklanmıştır. Standart ilk olarak 1994 yılında revizyona uğramış ve yeniden Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standart yine 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002 ve ISO 9003 olarak. Standardın bu versiyonu, önceki versiyondaki konulara ilave olarak hata önleme konusuna da odaklanmıştır.

   

 • ISO-14001

  Görüntüle

  ISO-14001

  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İşletmelerin çevreye verdikleri zararların sistemsel olarak azaltılması ve mümkünse kaldırılması, doğal kaynak kullanımının azaltılması, çevresel atıkların en aza indirilmesini amaçlayan bir yönetim modelidir.

  ISO 14001 belgesi de kuruluşun yaptığı faaliyetlerde uygunluk yükümlülükleri çerçevesinde çevreye verdiği zararı minimize ettiğini, doğal kaynak tüketimini azalttığını ve çevre performansını sürekli iyileştirdiğini gösterir.

  Dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Günümüz tüketicisi de beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanısıra, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmektedir. ISO 14001’in getirdiği standartlar sayesinde temiz bir çevre teşvik edilirken, aynı zamanda iş dünyasının, iş hacminin ve ticaretin de büyümesi amaçlanmaktadır.

 • CE-Certificated

  Görüntüle

  CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.

  Mucize Güvenlik A.Ş Sertifika Numaraları:

   
  Corcam AhdCamera Sertifika No  :  POCE17030906YCS  mucize-guvenlik-certificate-pdf-icon
  Corcam Dvr Sertifika No  : POCE17060502JCS  mucize-guvenlik-certificate-pdf-icon
  Corcam IPCamera Sertifika No  : POCE17030908VCS  mucize-guvenlik-certificate-pdf-icon
  Corcam Adaptör Sertifika No  : POCE17030905BCS  mucize-guvenlik-certificate-pdf-icon
  Wondercam AhdCamera Sertifika No  :  POCE17030906YCS mucize-guvenlik-certificate-pdf-icon
  Wondercam Dvr  Sertifika No  : POCE17060502JCS mucize-guvenlik-certificate-pdf-icon
  Wondercam IpCamera Sertifika No  : POCE17030908VCS mucize-guvenlik-certificate-pdf-icon
  Wondercam  Adaptör   Sertifika  No  : POCE17030905BCS mucize-guvenlik-certificate-pdf-icon
  Speedron AhdCamera Sertifika No  :  POCE17030913ZCE mucize-guvenlik-certificate-pdf-icon
  Speedron Dvr  Sertifika No  : POCE17030913FCE mucize-guvenlik-certificate-pdf-icon
  Speedron IpCamera Sertifika No  : POCE17030919WCE mucize-guvenlik-certificate-pdf-icon
  Speedron  Nvr Sertifika  No  :  POCE17030916NCE mucize-guvenlik-certificate-pdf-icon